Home

Lastest News

Follow Us

Article

ข่าวประชาสัมพันธ์​ NECTEC TALK:Quantum​ Revolution

ประชาสัมพันธ์บรรยายสาธารณะที่​ NECTEC​ รายละเอียดตามด้านล่างเลยครับ เมื่อสิ่งเล็กๆ กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลง NECTEC Talk ภูมิใจเสนอ “Quantum Revolution: The Game Changer…เกมการเปลี่ยนแปลงแห่งอนาคต” —————————————————————- วันพฤหัสบดีที่ 15 พ.ย. 2561 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องบุษกร (ชั้น 1) อาคารเนคเทค-สวทช. จ.ปทุมธานี 13.30 – 13.45 น. ลงทะเบียน รับอาหารว่าง 13.45 – 15.00 น. มาทำความรู้จักเรื่องราวเบาๆ เกี่ยวกับ “Quantum” – Overview of Quantum Technology – Quantum Computing – Quantum Communication – Quantum Sensing, and […]

พลังงานและข้อมูล (Energy and Information)

เกรินนำ(Prelude) สวัสดีครับ อันนี้เป็นบทความแรกของกลุ่ม QuTE นะครับ ซึ่งตัวผู้เขียนเลือกที่จะเขียนความสัมพันธ์ระหว่าง พลังงานและข้อมูล ความน่าสนใจของ 2 ปริมาณนี้คือในตอนแรกดูเหมือนจะไม่มีความสัมพันธ์กันได้เลย แต่หากเมื่อเราเจาะลึกศึกษาลงไปกลับพบความสัมพันธ์อันลึกซึ้งที่น่าจะสนใจระหว่าง 2 ปริมาณ ดังคำพูดของ Jim AI-Khalili ในสารคดีของ BBC เรื่อง Order and Disorder ที่ว่า “….หากว่าเราสามารถสร้างเครื่องจักรปีศาจของแมกซ์เวลล์ที่ต้มกาแฟหรือแม้แต่ป้อนพลังงานให้เมืองโดยอาศัยแค่ข้อมูล….”

1 5 6 7

เป้าหมายของ QuTE

เป้าหมายทางสังคม

  1. เพื่อสร้างความเข้าใจและความพร้อมในการใช้งานให้กับสังคมเกี่ยวควอนตัมเทคโนโลยีที่จะมาในอนาคตอันเร็วนี้
  2. ทำการแบ่งปันและแสดงให้เห็นแนวทางการใช้ควอนตัมเทคโนโลยี

เป้าหมายทางงานวิจัย

  1. พัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับควอนตัมเทคโนโลยีเพื่อเป็นเวทีในการแก้ปัญหาทางอุสหกรรม การเงิน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ทางทีมมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาไปเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านควอนตัมเทคโนโลยีในอนาคต