Home

Lastest News

Follow Us

Article

คอมพิวเตอร์ 101 (ฮาร์ดแวร์)

ก่อนจะไปรู้จักกับควอนตัมคอมพิวเตอร์ เรามารู้จักกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันกันก่อน บทความนี้ต้องการให้ผู้อ่านทราบว่าคอมพิวเตอร์ มือถือ แทปเล็ตหรือเครื่องคำนวณต่างๆ (ในที่นี้เรียกรวมกันเลยว่า คอมพิวเตอร์) ที่ใช้งานกันอยู่ ทำงานได้อย่างไร แน่นอนว่าการที่คนเราใช้คอมพิวเตอร์ได้ เกิดจากส่วนประกอบหลัก 2ส่วน คือ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ดังนั้น บทความ COMP101 ขอแบ่งเป็น 2 ตอนด้วย เริ่มจากตอนที่ท่านอ่านอยู่นี้ ตอนฮาร์ดแวร์ ตอนหน้ามาเจอกันในเรื่องของ ซอฟต์แวร์ สำหรับฮาร์ดแวร์ คงต้องเริ่มจากคำว่า สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ การที่จะเรียกสิ่งหนึ่งว่าเป็นคอมพิวเตอร์ได้นั้นต้องประกอบจาก 3 ส่วนหลัก ดังแสดงในรูปที่ 1 [(1) CPU ⇔ (2) Memory ⇔(3) I/O] ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่า Central Processing Unit(CPU) หรือหน่วยประมวลผล เปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์ ดังนั้นการเข้าใจการทำงานของ CPU ก็เปรียบเสมือนได้เข้าใจหัวใจหลักของการทำงานของคอมพิวเตอร์แล้ว ดังนั้นบทความนี้จะเน้นการทำความเข้าใจกับ CPU เป็นหลักก่อน แต่แน่นอนว่ามันยังไม่ทั้งหมด ยังมีหน่วยความจำ (Main Memory Unit) และหน่วยติดต่ออินพุตเอาต์พุต (I/O […]

<p>If you want to acquire a tastes of how typically the Extremely Mario Bros. activity was basically intended to be played out, then this Perky Game playing Megadroid emulator is the right choice in your case. This kind of Extremely Mario activity is one of the most widely used gaming system in history, plus the Megadroid software emulates this specific typical video game on your computer. </p> <p>Let’s take a check out the particular Extremely Mario game is dependant on. In this video game, Mario is definitely a common plumbing technician exactly who is actually excellent on his / her job. He / she frequently would go to work in in an attempt to help various other persons, generally by delivering a particular product to them. </p> <p>As far as his / her life is concerned, she has 4 siblings, called Princess Peach, Toad, Toadette, together with Marirana. All of them are usually delivered straight into excellent tourists, and the households own lived in this specific fortress for many years. Although only as soon as they feel that they will dwell a cheerful lifetime free from worry, the malignant Ruler Koopa will come and even gets control typically the castle. Following kidnapping the many princesses, Koopa kidnaps the particular california king and even directs him or her off of into a isolated land. </p> <p>If the full position inside a strange property referred to as Dinosaur Territory, the three beaufitul princesses have been dispatched over a different aircraft plus the california king is kidnapped from the vicious ice age Ruler Koopa. Mario, Luigi, and even Queen Peach start in search of the missing kingdom regarding Prehistoric Terrain and prevent the big lizard via overtaking the earth. Additionally you arrive at opt for between a couple of diverse characters, in order to. </p> <p>To start with you’re able to choose between a new man character who may be Captain Falcon and also a feminine persona that is Princess Peach. To make your own video games experience entertaining, you have to know that both of them will vary amounts of trouble playing the overall game. The particular Wii is rather able to producing some other online game using the character which you chose to play like. So , the moment you choose the character that you might want to experience simply because, then it will probably be no surprise that the game is incredibly interesting and even challenging simultaneously. </p> <p>There are several free games that you could have fun with free of charge nevertheless the Retro Game playing Megadroid program makes certain that your current knowledge is the best considering the broad variety of headings which it helps. You must examine their listing of online games that this helps which includes several great program game titles including Very Mario Siblings, Castlevania, Donkey Kong, Kirby, Zelda, Metroid, and even Metroid Blend. The Megadroid facilitates a variety of Manufacturers Roms together with emulators available on the web. Many of these game applications have a very specialized function regarding gambling for fun. </p> <p>If you are looking meant for some thing interesting to accomplish on the net, then you certainly should try actively playing Extremely Mario games upon Vintage Gaming Megadroid. It is very simple to use because you only need to get the technology and next you could start actively playing right away. You don’t even have to set up any additional program or perhaps video games prior to this. The software program works with <a href=https://custom-roms.com/roms/acorn-8-bit/floppy-wise-plus-v1-c-1985-software-services-cr-usa with Or windows 7, Landscape, as well as the latest rendition involving Glass windows 7.

So if you wish to play Very Mario for a change, just get the application and acquire started with all the fun. You won’t become frustrated using the a comprehensive portfolio of online games that software program facilitates. Give it a go to see the way the activity has been meant to be played.

" />

If you want to acquire a tastes of how typically the Extremely Mario Bros. activity was basically intended to be played out, then this Perky Game playing Megadroid emulator is the right choice in your case. This kind of Extremely Mario activity is one of the most widely used gaming system in history, plus the Megadroid software emulates this specific typical video game on your computer.

Let’s take a check out the particular Extremely Mario game is dependant on. In this video game, Mario is definitely a common plumbing technician exactly who is actually excellent on his / her job. He / she frequently would go to work in in an attempt to help various other persons, generally by delivering a particular product to them.

As far as his / her life is concerned, she has 4 siblings, called Princess Peach, Toad, Toadette, together with Marirana. All of them are usually delivered straight into excellent tourists, and the households own lived in this specific fortress for many years. Although only as soon as they feel that they will dwell a cheerful lifetime free from worry, the malignant Ruler Koopa will come and even gets control typically the castle. Following kidnapping the many princesses, Koopa kidnaps the particular california king and even directs him or her off of into a isolated land.

If the full position inside a strange property referred to as Dinosaur Territory, the three beaufitul princesses have been dispatched over a different aircraft plus the california king is kidnapped from the vicious ice age Ruler Koopa. Mario, Luigi, and even Queen Peach start in search of the missing kingdom regarding Prehistoric Terrain and prevent the big lizard via overtaking the earth. Additionally you arrive at opt for between a couple of diverse characters, in order to.

To start with you’re able to choose between a new man character who may be Captain Falcon and also a feminine persona that is Princess Peach. To make your own video games experience entertaining, you have to know that both of them will vary amounts of trouble playing the overall game. The particular Wii is rather able to producing some other online game using the character which you chose to play like. So , the moment you choose the character that you might want to experience simply because, then it will probably be no surprise that the game is incredibly interesting and even challenging simultaneously.

There are several free games that you could have fun with free of charge nevertheless the Retro Game playing Megadroid program makes certain that your current knowledge is the best considering the broad variety of headings which it helps. You must examine their listing of online games that this helps which includes several great program game titles including Very Mario Siblings, Castlevania, Donkey Kong, Kirby, Zelda, Metroid, and even Metroid Blend. The Megadroid facilitates a variety of Manufacturers Roms together with emulators available on the web. Many of these game applications have a very specialized function regarding gambling for fun.

If you are looking meant for some thing interesting to accomplish on the net, then you certainly should try actively playing Extremely Mario games upon Vintage Gaming Megadroid. It is very simple to use because you only need to get the technology and next you could start actively playing right away. You don’t even have to set up any additional program or perhaps video games prior to this. The software program works with https://custom-roms.com/roms/acorn-8-bit/floppy-wise-plus-v1-c-1985-software-services-cr-usa with Or windows 7, Landscape, as well as the latest rendition involving Glass windows 7.

So if you wish to play Very Mario for a change, just get the application and acquire started with all the fun. You won’t become frustrated using the a comprehensive portfolio of online games that software program facilitates. Give it a go to see the way the activity has been meant to be played.

If you want to acquire a tastes of how typically the Extremely Mario Bros. activity was basically intended to be played out, then this Perky Game playing Megadroid emulator is the right choice in your case. This kind of Extremely Mario activity is one of the most widely used gaming system in history, plus the […]

<p>Retro video game titles consoles will be those that were produced before they were ever before put into cartridges. These days, a lot of the video game consoles sold available to buy will be in the form of ink cartridges. However , this doesn’t mean that persons can’t love playing their exclusive games on the console if it has a single. </p> <p>It game sector is constantly upgrading its video games so that even more people can have access to these people. That means that there will always be newer editions of ancient games that you may enjoy playing. Some of these most up-to-date versions of old games include plug-ins of the more mature games that have been developed for different systems and emulators. </p> <p>ROMs (Read Only Memory) is using to play video gaming online that are performed for a completely different system compared to the one that the console is designed for. Emulators enable you to use older games that you can easily find. You can even enjoy some of the popular games around the internet on your pc. This is an enormous advantage for men and women that love playing online games but don’t have access to a Nintendo wii console. </p> <p>As you could choose the original video game cartridges that are now out of date, these are not really widely available. Lots of the new video games that you get may have cartridges that have been released on a regular basis. They might only have limited re-sell benefit as well. </p> <p>Emulators allow you to play games by a computer that is connected to the internet. Using an emulator could help you save a lot of money in case you have access to the most up-to-date games. Which means that you can keep playing a lot of the mature games that you have otherwise lost involvement in. </p> <p>The computer that you use to play these games on must be capable of support the required system within the system you happen to be using to enjoy the game. This includes both the hardware and the software that is required to run the game. The emulator does not need any kind of video card or perhaps monitor to try out the game. It must be compatible with the <a href=https://custom-roms.com/roms/mame/kingbalj-usa program that you are serves to play the sport.

ROMs and emulators allow you to download an emulator on your computer that will enable you to perform the game. After getting downloaded the emulator, you could then be able to perform that right on your pc. It is recommended that you install the emulator on your pc before you try to play the game on a real system.

When you are thinking about getting retro games consoles, it is vital to know about how precisely to use the different kinds of emulators. This will make certain you can get the very best gaming experience possible. Additionally it is very important to find out about how to fill your game container for you to manage to play the games that you love.

" />

Retro video game titles consoles will be those that were produced before they were ever before put into cartridges. These days, a lot of the video game consoles sold available to buy will be in the form of ink cartridges. However , this doesn’t mean that persons can’t love playing their exclusive games on the console if it has a single.

It game sector is constantly upgrading its video games so that even more people can have access to these people. That means that there will always be newer editions of ancient games that you may enjoy playing. Some of these most up-to-date versions of old games include plug-ins of the more mature games that have been developed for different systems and emulators.

ROMs (Read Only Memory) is using to play video gaming online that are performed for a completely different system compared to the one that the console is designed for. Emulators enable you to use older games that you can easily find. You can even enjoy some of the popular games around the internet on your pc. This is an enormous advantage for men and women that love playing online games but don’t have access to a Nintendo wii console.

As you could choose the original video game cartridges that are now out of date, these are not really widely available. Lots of the new video games that you get may have cartridges that have been released on a regular basis. They might only have limited re-sell benefit as well.

Emulators allow you to play games by a computer that is connected to the internet. Using an emulator could help you save a lot of money in case you have access to the most up-to-date games. Which means that you can keep playing a lot of the mature games that you have otherwise lost involvement in.

The computer that you use to play these games on must be capable of support the required system within the system you happen to be using to enjoy the game. This includes both the hardware and the software that is required to run the game. The emulator does not need any kind of video card or perhaps monitor to try out the game. It must be compatible with the https://custom-roms.com/roms/mame/kingbalj-usa program that you are serves to play the sport.

ROMs and emulators allow you to download an emulator on your computer that will enable you to perform the game. After getting downloaded the emulator, you could then be able to perform that right on your pc. It is recommended that you install the emulator on your pc before you try to play the game on a real system.

When you are thinking about getting retro games consoles, it is vital to know about how precisely to use the different kinds of emulators. This will make certain you can get the very best gaming experience possible. Additionally it is very important to find out about how to fill your game container for you to manage to play the games that you love.

Retro video game titles consoles will be those that were produced before they were ever before put into cartridges. These days, a lot of the video game consoles sold available to buy will be in the form of ink cartridges. However , this doesn’t mean that persons can’t love playing their exclusive games on the […]

1 2 3 4 5 6 13

เป้าหมายของ QuTE

เป้าหมายทางสังคม

 1. เพื่อสร้างความเข้าใจและความพร้อมในการใช้งานให้กับสังคมเกี่ยวควอนตัมเทคโนโลยีที่จะมาในอนาคตอันเร็วนี้
 2. ทำการแบ่งปันและแสดงให้เห็นแนวทางการใช้ควอนตัมเทคโนโลยี

เป้าหมายทางงานวิจัย

 1. พัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับควอนตัมเทคโนโลยีเพื่อเป็นเวทีในการแก้ปัญหาทางอุสหกรรม การเงิน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ทางทีมมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาไปเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านควอนตัมเทคโนโลยีในอนาคต