Home

Lastest News

Follow Us

Article

เป้าหมายของ QuTE

เป้าหมายทางสังคม

  1. เพื่อสร้างความเข้าใจและความพร้อมในการใช้งานให้กับสังคมเกี่ยวควอนตัมเทคโนโลยีที่จะมาในอนาคตอันเร็วนี้
  2. ทำการแบ่งปันและแสดงให้เห็นแนวทางการใช้ควอนตัมเทคโนโลยี

เป้าหมายทางงานวิจัย

  1. พัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับควอนตัมเทคโนโลยีเพื่อเป็นเวทีในการแก้ปัญหาทางอุสหกรรม การเงิน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ทางทีมมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาไปเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านควอนตัมเทคโนโลยีในอนาคต