ควอนตัมอีเรเซอร์ (Quantum Eraser)

ควอนตัมอีเรเซอร์ (Quantum Eraser) วันนี้ทางทีม QuTE จะพาไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องควอนตัมอีเรเซอร์กันนะครับ อย่างแรกที่ที่เราต้องเข้าใจก่อนคือคำว่า อีเรเซอร์ เมื่อเราได้ยินคำนี้เราๆท่านๆคงนึกถึง “ยางลบ” กันแน่ๆ เมื่อเรานำมาผสมกับคำว่าควอนตัมมันก็อาจจะแปรได้ว่า “ยางลบควอนตัม” อะไรประมาณนั้น แต่ประเด็นคือมันลบอะไร ทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมอันแปลกประหลาดของควอนตัมกันก่อนดีกว่าครับ ในการตีความควอนตัมในแบบของโคเปนเฮเกน (Copenhagen interpretation) ก่อนท่ีเราจะทําการสังเกตุ ระบบ ระบบจะอยู่ในสถานะซ้อนทับ (Superposition state) ของสถานะย่อยๆทุกอันที่เป็นไปได้ เมื่อ ทําการวัดจะเกิดการยุบตัว (Collapse) ของสถานะซ้อนทับ ลงไปในสถานะย่อยอันใดอันหนึ่งอย่างสุ่ม เราขอยกตัวอย่าง สถานะสปิน (Spin) ของอิเล็กตรอนในสนามแม่เหล็กซึ่งวาง ตัวตามแนวดิ่ง เราเตรียมให้อิเล็กตรอนอยู่ในสถานะซ้อนทับระหว่าง ขึ้น (Up) กับ ลง (Down) [มีความเบลอๆของสถานะ]     ผลที่ได้จากการวัดทิศของสปินตามแนวดิ่งนั้นออกมาแบบสุ่ม (random) 50% ที่จะได้ทิศขึ้น 50% ที่จะได้ ทิศลง สมมุติว่าผลท่ีได้ออกเป็นเป็นทิศข้ึน [ณ ตอนนี้มีความชัดเจนของสถานะ] หากข้าวเกรียบทําการวัดทิศของสปินอีกครั้ง […]

Site Default

17/12/2019

ควอนตัมซุปเปอร์เดนส์โค้ดดิ้ง

การสื่อสาร พื้นฐานการสื่อสารต้องการผู้รับและผู้ส่ง โดยข้อความนั้นถูกเข้ารหัส ซึ่งในที่นี้อาจเป็นแถว ของบิต 0 และ 1 แล้วส่งผ่านช่องทางคลาสสิค เช่น สายไฟเบอร์ออฟติก หรือ  กระแสไฟฟ้าผ่านสายโทรศัพย์ เป็นต้น สมมติว่าอลิสต้องการส่ง ภาพอากาศจากที่อยู่ของเธอไปให้บ๊อบซึ่งอยู่อีกที่หนึ่ง(เงื่อนไขดังรูปด้านล่าง) ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 4 แบบดังรูปด้านข้าง อลิสต้องการใช้บิตในการ  แสดงข้อมูล ดังนั้นเธอต้องการ 2 บิตสำหรับ 4 สถานะการณ์ข้างต้น จากนั้นอลิสทำการเข้ารหัสข้อมูลด้วยสีลูกบอลที่ต่างกัน 4 สีสำหรับแต่ละสถานะการณ์ เธอทำการส่งลูกบอลไปให้บ๊อบ เมื่อบ๊อบเห็นสีลูกบอลก็จะรู้ทันทีว่าสภาพอากาศทางฝั่งของอลิสนั้นเป็นอย่างไร จะเห็นได้ว่ากระบวนการดังกล่าวต้องการ 2 บิตของข้อมูลในการส่งเพื่อสื่อสารผ่านช่องทางคลาสสิค ในปี 1992 Bennett และ Wiesner  (Bennett, C.; Wiesner, S. (1992), Communication via one- and two-particle operators on Einstein-Podolsky-Rosen states”. Physical Review […]

Site Default

06/12/2019
<p>Romance specialists realize that it requires a great deal of hard work together with commitment to sustaining  nutritious relationships. Nevertheless how many individuals do you know the amount of of each and every of them attributes we can really put in our lifestyles? It may seem that when you’ve got a best wishes, a loving partner, a residence, as well as some fairly nice vehicles you can pay the high-class regarding balanced romantic relationships. </p> <p>Occasionally though you ponder what you are undertaking together with your existence due to the fact  you experience like your marriage is going no place. In truth the only thing that is going on is that you plus your spouse are in the partnership trying to figure out what your long term retains and having into cargo box with one another. Therefore , the facts that is blocking your romantic relationship coming from advancing plus a thriving marriage? </p> <p>The most typical grounds for the marriage to get corrupted is that it does not have a permanent commitment via each party. Various relationships would be the results of anyone who may be having an affair and then the other celebration is usually dragged directly into supply them with consideration and even confidence. Could is a frequent prevalence, your mean that should you use lasting for your  connection that it may do well. To be able to avoid some sort of cheating relationship it is important that you both take long lasting obligation. </p> <p>An additional issue that should be studied into mind is the fact that you have to make an accountable choice relating to where you have a go at other people. What you do with all your lifestyle, in your area, and even where you stand mingling really should be fixed so that it does not create the opportunity pertaining to connection. If you the two want a dedicated partnership next be happy to make certain critical sacrifices that will be had to produce a long lasting and pleasing marital relationship. </p> <p>All of us all includes a propensity in order to are situated, hack, or grab to get what we should would like therefore it is important that you both commit to trustworthiness, have faith in, <a href=Find Hot and Sexy Colombian Girls on AfroColombianWomen.Org Today! together with determination. Each party must be manufactured conscious of whatever you anticipate plus consent to alter if possible. If you were genuine with one another before you have to be straightforward together always.

Simply by becoming more in charge together with cautious inside selecting your partners in addition to acquiring and even keeping healthier human relationships it is easy to stay away from issues that could occur in the longer term. When you are endeavoring to develop a family members or are included in a new relationship that is not because gratifying just like you each would like then it is essential which you determine why you have the trouble. A lot of people endure a hard time within their relationships and choose that marital relationship is actually definitely not perfect for them so they might search for some other spouse. Because of this they may try to find someone that is already interested in a normal partnership with someone else.

Yet , should you have previously came across a partner yet factors don’t seem to be exercising you have to make sure they know this kind of in order that they will make you by itself. Individuals continually look for strategies to do better and perhaps they are often quite disappointed when the romantic relationship doesn’t work in the final. That is why it is vital that you both understand that you are able to have a healthy romantic relationship even if you aren’t inside a partnership.

Learning to communicate with each other and about your current connection could make the difference in between possessing a profitable marriage plus a dissapointing one. There are numerous connection industry professionals that can assist you with your issues and start with the answer towards the problem keeping healthy romances. Learn more about how you can make the correct judgements on the subject of your relationship and prevent losing your time and energy along with partnership issues.

" />

Romance specialists realize that it requires a great deal of hard work together with commitment to sustaining nutritious relationships. Nevertheless how many individuals do you know the amount of of each and every of them attributes we can really put in our lifestyles? It may seem that when you’ve got a best wishes, a loving partner, a residence, as well as some fairly nice vehicles you can pay the high-class regarding balanced romantic relationships.

Occasionally though you ponder what you are undertaking together with your existence due to the fact you experience like your marriage is going no place. In truth the only thing that is going on is that you plus your spouse are in the partnership trying to figure out what your long term retains and having into cargo box with one another. Therefore , the facts that is blocking your romantic relationship coming from advancing plus a thriving marriage?

The most typical grounds for the marriage to get corrupted is that it does not have a permanent commitment via each party. Various relationships would be the results of anyone who may be having an affair and then the other celebration is usually dragged directly into supply them with consideration and even confidence. Could is a frequent prevalence, your mean that should you use lasting for your connection that it may do well. To be able to avoid some sort of cheating relationship it is important that you both take long lasting obligation.

An additional issue that should be studied into mind is the fact that you have to make an accountable choice relating to where you have a go at other people. What you do with all your lifestyle, in your area, and even where you stand mingling really should be fixed so that it does not create the opportunity pertaining to connection. If you the two want a dedicated partnership next be happy to make certain critical sacrifices that will be had to produce a long lasting and pleasing marital relationship.

All of us all includes a propensity in order to are situated, hack, or grab to get what we should would like therefore it is important that you both commit to trustworthiness, have faith in, Find Hot and Sexy Colombian Girls on AfroColombianWomen.Org Today! together with determination. Each party must be manufactured conscious of whatever you anticipate plus consent to alter if possible. If you were genuine with one another before you have to be straightforward together always.

Simply by becoming more in charge together with cautious inside selecting your partners in addition to acquiring and even keeping healthier human relationships it is easy to stay away from issues that could occur in the longer term. When you are endeavoring to develop a family members or are included in a new relationship that is not because gratifying just like you each would like then it is essential which you determine why you have the trouble. A lot of people endure a hard time within their relationships and choose that marital relationship is actually definitely not perfect for them so they might search for some other spouse. Because of this they may try to find someone that is already interested in a normal partnership with someone else.

Yet , should you have previously came across a partner yet factors don’t seem to be exercising you have to make sure they know this kind of in order that they will make you by itself. Individuals continually look for strategies to do better and perhaps they are often quite disappointed when the romantic relationship doesn’t work in the final. That is why it is vital that you both understand that you are able to have a healthy romantic relationship even if you aren’t inside a partnership.

Learning to communicate with each other and about your current connection could make the difference in between possessing a profitable marriage plus a dissapointing one. There are numerous connection industry professionals that can assist you with your issues and start with the answer towards the problem keeping healthy romances. Learn more about how you can make the correct judgements on the subject of your relationship and prevent losing your time and energy along with partnership issues.

Romance specialists realize that it requires a great deal of hard work together with commitment to sustaining nutritious relationships. Nevertheless how many individuals do you know the amount of of each and every of them attributes we can really put in our lifestyles? It may seem that when you’ve got a best wishes, a loving […]

Site Default

28/11/2019
<p>Marriage pros know that it will take plenty of hard work together with devotion to be able to preserving  healthy and balanced relationships. Although the number of people did you know just how much of every of features we can really put into our own everyday life? It may seem that whenever you will have a congrats, the caring spouse, a property, and many rather fascinating autos you could pay the luxurious of nutritious interactions. </p> <p>Occasionally however, you question what you are performing with your lifetime since you are feeling like your romantic relationship will go nowhere. Really the only thing that is going on is that you simply as well as your companion can be found in the relationship planning to see what their potential future holds and obtaining in cargo area with one another. So , what is it which is ending your romance via progressing including a good marital life? </p> <p>The most common cause for some sort of partnership to fail is that it does not have a long lasting determination by each party. Lots of relationships will be the reaction to anyone who’s disloyal after which one other celebration is normally dragged inside provide them with awareness and even reassurance. While this is a common event, that show that when you devote permanent for your <a href=buy a thai bride romance that it may do well. In order to stop a infidelity relationship it is vital that you both consider long lasting accountability.

An alternative element that should be used into consideration is because you really an accountable selection regarding where you get involved with a different person. What you are using your living, where you reside, and what your location is mingling ought to be set up in such a way that will not generate the ability just for entanglement. When you both equally require a determined romance subsequently end up being ready to help make a lot of critical eschew that is to be needs to produce a long-term and even pleasing marriage.

Everyone of us has a propensity to tell a lie, cheat, or acquire to get might know about desire so it is essential that you both equally commit to trustworthiness, believe in, plus commitment. Each party must be built aware about what you anticipate and say yes to transformation if required. In the event that you where honest together before you have to be genuine together all the time.

Simply by becoming more dependable together with careful in selecting the spouses in addition to acquiring and sustaining balanced relationships you are able to steer clear of conditions that can take place in the forthcoming. If you are wishing to make a friends and family and/or associated with some sort of partnership which is not for the reason that enjoyable as you may both want then it is essential which you discover why you have the situation. Many people experience difficulty in their marriages in addition to determine that this marriage is only not befitting all of them so they may find one other companion. This means that they are going to try to find someone who is associated with a normal romantic relationship along with other people.

Yet , assuming you have already determined somebody nevertheless stuff don’t seem to be exercising well you ought to make sure they know this kind of so they definitely will make you alone. People constantly look for solutions to do better and perhaps they are frequently pretty dissatisfied once the relationship doesn’t work in the finish. This really is it is important that the two of you recognize that it is possible to have got a nutritious relationship even if you certainly not in a very romantic relationship.

Learning to exchange their views approximately the connection can make the difference involving possessing a successful marriage and also a unable a person. There are numerous relationship analysts that will help you with the challenges and start with the solution to the question how to maintain nutritious associations. Find out more on making the best decisions involving your personal partnership preventing throwing away your time and efforts by using partnership concerns.

" />

Marriage pros know that it will take plenty of hard work together with devotion to be able to preserving healthy and balanced relationships. Although the number of people did you know just how much of every of features we can really put into our own everyday life? It may seem that whenever you will have a congrats, the caring spouse, a property, and many rather fascinating autos you could pay the luxurious of nutritious interactions.

Occasionally however, you question what you are performing with your lifetime since you are feeling like your romantic relationship will go nowhere. Really the only thing that is going on is that you simply as well as your companion can be found in the relationship planning to see what their potential future holds and obtaining in cargo area with one another. So , what is it which is ending your romance via progressing including a good marital life?

The most common cause for some sort of partnership to fail is that it does not have a long lasting determination by each party. Lots of relationships will be the reaction to anyone who’s disloyal after which one other celebration is normally dragged inside provide them with awareness and even reassurance. While this is a common event, that show that when you devote permanent for your buy a thai bride romance that it may do well. In order to stop a infidelity relationship it is vital that you both consider long lasting accountability.

An alternative element that should be used into consideration is because you really an accountable selection regarding where you get involved with a different person. What you are using your living, where you reside, and what your location is mingling ought to be set up in such a way that will not generate the ability just for entanglement. When you both equally require a determined romance subsequently end up being ready to help make a lot of critical eschew that is to be needs to produce a long-term and even pleasing marriage.

Everyone of us has a propensity to tell a lie, cheat, or acquire to get might know about desire so it is essential that you both equally commit to trustworthiness, believe in, plus commitment. Each party must be built aware about what you anticipate and say yes to transformation if required. In the event that you where honest together before you have to be genuine together all the time.

Simply by becoming more dependable together with careful in selecting the spouses in addition to acquiring and sustaining balanced relationships you are able to steer clear of conditions that can take place in the forthcoming. If you are wishing to make a friends and family and/or associated with some sort of partnership which is not for the reason that enjoyable as you may both want then it is essential which you discover why you have the situation. Many people experience difficulty in their marriages in addition to determine that this marriage is only not befitting all of them so they may find one other companion. This means that they are going to try to find someone who is associated with a normal romantic relationship along with other people.

Yet , assuming you have already determined somebody nevertheless stuff don’t seem to be exercising well you ought to make sure they know this kind of so they definitely will make you alone. People constantly look for solutions to do better and perhaps they are frequently pretty dissatisfied once the relationship doesn’t work in the finish. This really is it is important that the two of you recognize that it is possible to have got a nutritious relationship even if you certainly not in a very romantic relationship.

Learning to exchange their views approximately the connection can make the difference involving possessing a successful marriage and also a unable a person. There are numerous relationship analysts that will help you with the challenges and start with the solution to the question how to maintain nutritious associations. Find out more on making the best decisions involving your personal partnership preventing throwing away your time and efforts by using partnership concerns.

Marriage pros know that it will take plenty of hard work together with devotion to be able to preserving healthy and balanced relationships. Although the number of people did you know just how much of every of features we can really put into our own everyday life? It may seem that whenever you will have […]

Site Default

28/11/2019

คอมพิวเตอร์ 101 (ฮาร์ดแวร์)

ก่อนจะไปรู้จักกับควอนตัมคอมพิวเตอร์ เรามารู้จักกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันกันก่อน บทความนี้ต้องการให้ผู้อ่านทราบว่าคอมพิวเตอร์ มือถือ แทปเล็ตหรือเครื่องคำนวณต่างๆ (ในที่นี้เรียกรวมกันเลยว่า คอมพิวเตอร์) ที่ใช้งานกันอยู่ ทำงานได้อย่างไร แน่นอนว่าการที่คนเราใช้คอมพิวเตอร์ได้ เกิดจากส่วนประกอบหลัก 2ส่วน คือ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ดังนั้น บทความ COMP101 ขอแบ่งเป็น 2 ตอนด้วย เริ่มจากตอนที่ท่านอ่านอยู่นี้ ตอนฮาร์ดแวร์ ตอนหน้ามาเจอกันในเรื่องของ ซอฟต์แวร์ สำหรับฮาร์ดแวร์ คงต้องเริ่มจากคำว่า สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ การที่จะเรียกสิ่งหนึ่งว่าเป็นคอมพิวเตอร์ได้นั้นต้องประกอบจาก 3 ส่วนหลัก ดังแสดงในรูปที่ 1 [(1) CPU ⇔ (2) Memory ⇔(3) I/O] ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่า Central Processing Unit(CPU) หรือหน่วยประมวลผล เปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์ ดังนั้นการเข้าใจการทำงานของ CPU ก็เปรียบเสมือนได้เข้าใจหัวใจหลักของการทำงานของคอมพิวเตอร์แล้ว ดังนั้นบทความนี้จะเน้นการทำความเข้าใจกับ CPU เป็นหลักก่อน แต่แน่นอนว่ามันยังไม่ทั้งหมด ยังมีหน่วยความจำ (Main Memory Unit) และหน่วยติดต่ออินพุตเอาต์พุต (I/O […]

Site Default

04/08/2019

ควอนตัม 101

ปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าคำว่า “ควอนตัม” นั้นเป็นคำนิยมเพราะถูกใช้มากมายไม่ว่าจะเป็น สินค้า โฆษณา ภาพยนต์ต่างๆ หรือแม้แนวปาฎิหาริย์ !! ดังนั้นจุดหมายของบทความนี้ต้องการให้ความรู้แบบพื้นฐานเท่าที่จำเป็นสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อให้เข้าใจว่าเจ้าคำว่า “ควอนตัม” ในเชิงวิทยาศาสตร์นั้นหมายถึงอะไร แล้วทำไมปัจจุบันนี้คำนี้จึงได้ถูกนำมาใช้อย่างมากมาย  ก่อนอื่นเราอาจจะทำเป็นต้องทำความเข้าใจความหมายของคำว่าควอนตัมก่อน ควอนตัม (Quantum) นั้นมีรากมาจากภาษาละตินจากคำว่า ควอนตัส (Quantus) ซึ่งแปลได้ว่า มีมากเท่าไร ใหญ่เท่าไร ประมาณนี้ คำว่าควอนต้า (Quanta) ซึ่งเป็นพหูพจน์ของคำว่าควอนตัม ในทางฟิสิกส์นั้นหมายถึงองค์ประกอบที่เล็กที่สุดของสิ่งใดๆ คำว่าสิ่งใดๆในที่นี้หมายถึง สิ่งของต่างๆรอบตัวเราหรือแม้กระทั่งตัวเราด้วยนะครับ มนุษย์เรานั้นพิเศษกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆตรงที่ว่าเรารู้จักตั้งคำถามและหาคำตอบ(นั่นทำให้เรามีสิทธิพิเศษมากกว่าสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นๆก็ว่าได้) เราเริ่มตั้งคำถามว่าสรรพสิ่งนั้นประกอบขึ้นมาจากอะไรมานานมากๆ เท่าที่มีบันทึกไว้น่าจะในยุคของกรีกโบราณโดยดีโมคริตุส (Democritus) ซึ่งมีชิวิตในช่วง 460-370 ปีก่อนคริสตกาล เขาเป็นผู้เสนอว่าจักรวาลนี้ประกอบด้วยอะตอม(แปลว่ามองไม่เห็น)จำนวนมากมายนับไม่ถ้วนและพื้นที่ว่างเปล่า อะตอมตามแนวคิดของดีโมคริตุสเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติ ไม่สามารถถูกสร้างขึ้นใหม่หรือทำลายลงได้ และอะตอมนั้นมีหลายแบบซึ่งต่างกันเพียงรูปร่างและขนาด อะตอมแต่ละตัวจะเคลื่อนที่ไปทั่วไม่มีหยุด การชนกันระหว่างอะตอมทำให้เกิดสรรพสิ่งรอบตัวและเป็นจักรวาลอย่างที่เราเห็น ในมุมมองของดีโมคริตุส อะตอมที่ประกอบขึ้นมาเป็นน้ำนั้นผิวจะเรียบเพราะน้ำนั้นลื่นไหล ขณะที่อะตอมที่ประกอบเป็นเหล็กนั้นผิวจะมีความหยาบเพื่อยึดเกาะกันได้แน่นหนา เป็นต้น  อย่างไรก็ดี อริสโตเติล(มีชีวิตช่วง 350 ก่อนปีก่อนคริสตกาล)ซึ่งเป็นนักปราชญ์ที่ทรงอิทธิพลอย่างมากในช่วงเวลาของเขานั้นไม่เชื่อในการมีอยู่ของอะตอม เขาเชื่อว่าสรรพสิ่งประกอบกันขึ้นมาจาก ดิน น้ำ ลม ไฟ ดังนั้นแนวคิดเรื่องอะตอมจึงไม่ได้รับความสนใจเป็นเวลา […]

Site Default

25/07/2019

Microsoft ร่วมมือกับ Brilliant.org สร้างคอร์สเรียนออนไลน์เกี่ยวกับการคำนวณเชิงควอนตัม (Quantum Computing)

Microsoft ได้จัดตั้งทีมร่วมกับ Brilliant.org (Brilliant.org เป็นเว็บไซต์ที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการคอร์สเรียนออนไลน์ทางด้าน คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์) เพื่อสร้างคอร์สเรียนแบบ Interactive เกี่ยวกับเนื้อหาทางด้านการคำนวณเชิงควอนตัม โดยเนื้อหาในคอร์สเรียนจะถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด 33 บท (Chapter) เริ่มต้นด้วยเนื้อหาพื้นฐานเกี่ยวกับการคำนวณเชิงควอนตัม และ ปิดท้ายด้วยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ อย่างเช่น Knapsack problem การสร้างแบบจำลองเชิงควอนตัมสำหรับโมเลกุลของ Hydrogen

cryptice

27/06/2019

คอร์สเรียน Introduction to Quantum computing เรียนฟรี ผ่านระบบออนไลน์

คอร์สเรียนนี้ถูกจัดทำขึ้นโดยทีมงานอาจารย์จากมหาวิทยาลัยKeio ประเทศญี่ปุ่น มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ Quantum computing ให้คนทั่วไปได้เข้าใจ เพราะฉะนั้น ก็จะไม่มีเนื้อหาส่วนที่เป็นคณิตศาสตร์มากเท่าไหร่ครับ สำหรับเนื้อหาหลักในคอร์สเรียนนี้จะประกอบไปด้วยเรื่องของการสร้างควอนตัมคอมพิวเตอร์ ความรู้เกี่ยวกับ Quantum Computing รวมถึงอธิบายการทำงานของ Quantum Algorithm หลัก ๆ ทีม QuTE ของพวกเรานั้นได้มีบทบาทในการช่วยจัดทำ Subtitle และเนื้อหาที่เป็นภาษาไทยในคอร์สเรียนนี้ด้วย โดยศัพท์ในบางส่วนเรายังคงคำภาษาอังกฤษไว้เพื่อป้องกันการสับสน และ การนำไปค้นหาความรู้เพิ่มเติมได้ หากมีข้อสงสัย หรือต้องการแนะนำ ติชม สามารถติดต่อพวกเราผ่านทาง Facebook ได้เลยครับ สำหรับคอร์สเรียนนี้ถูกเผยแพร่ให้เข้าเรียนได้ฟรีผ่านทางเว็บไซต์ Future Learn ถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันได้เลยครับ https://www.futurelearn.com/courses/intro-to-quantum-computing

cryptice

02/04/2019

Intel และ IBM เผยงานวิจัยที่ใช้ Quantum Computing ร่วมกับ AI

สัปดาห์ที่ผ่านมา Intel และ IBM ได้เผยแพร่งานวิจัยที่รวมเอาเทคโนโลยีการคำนวณเชิงควอนตัม (Quantum Computing) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เข้าด้วยกัน ทาง IBM ได้ตีพิมพ์บทความทางวิชาการลงบนวารสารชื่อดังอย่าง Nature ในชื่อ “Supervised learning with quantum enhanced feature spaces” ซึ่งเป็นการพัฒนาและทดสอบอัลกอริทึมเชิงควอนตัม (Quantum Algorithm) สำหรับการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) บนควอนตัมคอมพิวเตอร์ในอนาคตอันใกล้ โดยกลุ่มนักวิจัยที่ตีพิมพ์วารสารนี้ได้ใช้หลักการ Feature Mapping ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของ Machine Learning ในการจำแนกข้อมูลที่มีโครงสร้างซับซ้อนสูง ด้วยการใช้วงจร Short-Depth ที่เป็นที่นิยมของควอนตัมคอมพิวเตอร์แบบ Noisy Intermediate Scale Quantum (NISQ) อย่างไรก็ตามงานวิจัยชิ้นนี้ยังไม่ได้แสดงผลประโยชน์ทางควอนตัม เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านฮาร์ดแวร์ของควอนตัมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน โดยในงานวิจัยนี้ใช้เพียง 2 คิวบิทที่สามารถจำลองได้ในคอมพิวเตอร์แบบคลาสสิกทั่วไป แต่การใช้ Feature Mapping ที่ทางกลุ่มนักวิจัยกลุ่มนี้กำลังศึกษาอยู่นั้นอาจจะพัฒนาไปจนสามารถใช้จำแนกข้อมูลที่ซับซ้อนเกินกว่าที่คอมพิวเตอร์แบบคลาสสิกจะจัดการได้ในอนาคต สำหรับงานวิจัยของทาง […]

Unchalisa Taetragool

20/03/2019

นาฬิกาควอนตัม (Quantum Clock)

เวลาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมนุษย์ ในแต่ละวันตารางเวลาบอกเราว่าต้องทำอะไรเมื่อไหร่ ในแต่ละช่วงชีวิตเราค่อยๆเติบโตจากเด็กจนเป็นผู้ใหญ่ เราทุกคนเคลื่อนที่ผ่านเวลา เราเกิด แก่ และตาย พูดได้เลยว่ามนุษย์ทุกคนรู้จักและใกล้ชิดกับแนวคิดเรื่องเวลามากๆ แต่เวลาในสายตาของนักฟิสิกส์ล่ะ เวลาคืออะไรแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับควอนตัมฟิสิกส์ได้อย่างไร? เวลามีหน่วยพื้นฐานที่เรียกว่า “วินาที” ซึ่งในมุมมองของนักฟิสิกส์นั้นถือเป็นปริมาณพื้นฐานทางฟิสิกส์ที่สำคัญมากกก(ก ล้านตัว) ถือเป็นหนึ่งในเจ็ดปริมาณพื้นฐาน(หรือที่เราคุ้นหูว่า SI UNIT)ที่ใช้อธิบายทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลนี้ก็ว่าได้ ถ้าเราลองเปิดเข้าเว็บไซต์ Wikipedia.org ในหัวข้อ International System of Units (https://en.wikipedia .org/wiki/International_System_of_Units) ในหมวดของ second เราจะเห็นเขานิยามเวลาหนึ่งวินาทีว่า “The duration of 9192631770 periods of the radiation corresponding to the transition between the two hyperfine levels of the ground state of the caesium-133 atom.” แปลว่า […]

cryptice

16/03/2019
1 2 3 4