เกี่ยวกับเรา

พวกเราเป็นใคร

ทีม QuTE เกิดจากการรวมตัวกันของนักฟิสิกส์และวิศวกรจากหลากหลายมหาวิทยาลัย
ผู้มีความสนใจในศาสตร์ด้านควอนตัมและเทคโนโลยี
ที่เป็นผลจากการใช้สมบัติอันแปลกประหลาดของควอนตัมฟิสิกส์

ดร. อัญชลิสา แต้ตระกูล

Dr. Unchalisa Taetragool


" มีความสนใจทางด้านการประยุกต์ใช้ Quantum Computing กับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ร่วมกัน เพื่อพัฒนางานทางด้าน Quantum A.I. "


Contact :

unchalisa.tae@mail.kmutt.ac.th

065-505-6429

ดร. สิขรินทร์  อยู่คง

Dr. Sikarin  Yoo-Kong


" โลกควอนตัมนั้นเต็มไปด้วย
ความแปลกประหลาด "

 


Contact

syookong@gmail.com

081-378-8223

ดร. ธนภัทร์  ดีสุวรรณ

Dr. Tanapat  Deesuwan


" ...ความตั้งใจของผมในฐานะสมาชิกทีม QuTE ก็คืออยากช่วยให้ประเทศไทยมีความพร้อมด้านองค์ความรู้และกำลังคนทางด้านเทคโนโลยีควอนตัม เพื่อเสริมความมั่นคงและศักยภาพในการแข่งขันของประเทศเราให้มากยิ่งขึ้น "


Contact :

tanapat.deesuwan@gmail.com

083-094-9949

ดร. ประพงษ์ ปรีชาประพาฬวงศ์

Dr. Prapong Prechaprapranwong


" ในสมองก็มี Quantum นะ "


Contact :

prapong.pre@mail.kmutt.ac.th

086-894-7176

ราชวิชช์  สโรชวิกสิต

Rajchawit  Sarochawikasit


" เชื่อในควอนตัมเทคโนโลยีต้อง
เปลี่ยนการดำเนินชีวิตของมนุษยชาติ "


Contact :

rajchawit.sar@mail.kmutt.ac.th

087-696-5446

ดร. จาตุรนต์ หาญสมบูรณ์

Dr. Jaturon Harnsomburana


" มีความสนใจเกี่ยวกับ
ปัญญาประดิษฐ์เชิงควันตัม "


Contact :

jaturon.harnsomburana@mail.kmutt.ac.th

ดร. สุจินต์ สุวรรณะ

Dr. Sujin Suwanna


" ... "


Contact :

s.suwannasarn@gmail.com

084-388-3008

ดร. พฤฒิ กาฬสุวรรณ

Dr. Pruet Kalasuwan


" การทดลองด้าน Quantum Photonics "


Contact :

pruet.kal@gmail.com

0-7428-8756

ดร. เอกรัฐ​ พงษ์​โอภาส​

Dr. Ekkarat​ Pongophas


" คนที่สนใจพฤติกรรมเชิงควอนตัมของอนุภาคของแสง "


Contact :

e.pongophas@gmail.com​

086-931-3408​

เป้าหมาย

เป้าหมายทางสังคม

  1. เพื่อสร้างความเข้าใจและความพร้อมในการใช้งานให้กับสังคมเกี่ยวควอนตัมเทคโนโลยีที่จะมาในอนาคตอันเร็วนี้
  2. ทำการแบ่งปันและแสดงให้เห็นแนวทางการใช้ควอนตัมเทคโนโลยี

เป้าหมายทางงานวิจัย

  1. พัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับควอนตัมเทคโนโลยีเพื่อเป็นเวทีในการแก้ปัญหาทางอุตสหกรรม การเงิน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ทางทีมมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาไปเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านควอนตัมเทคโนโลยีในอนาคต